Konsumentverket hjälper lurade åldringar

14 november, 2012 i Granskningar

77-åriga Dagny Asplund lurades att byta ut makens teleabonnemang mot ett företagsabonnemang hos Ringia. När hon vägrade att betala och stämdes begärde hon – och fick – hjälp från Konsumentverkets jurister.

Sedan 2011 är det möjlighet att söka så kallat KO-biträde, vilket innebär att Konsumentombudsmannen hjälper enskilda konsumenter i en tvist med en näringsidkare. För att få hjälp måste tvisten antingen bidra till att rättsläget på ett visst område klargörs, eller beröra många konsumenter.

Det mest kända fallet är paret som med KO:s hjälp stämde Ryanair efter att de nekats ersättning efter ett inställt flyg. Där förde en KO-jurist deras talan i både tings- och hovrätt, innan Ryanair gav upp och betalade. Men KO-biträde behöver inte bara innebära ett eget juridiskt ombud i rätten . – Vi kan biträda på många olika sätt, berättar juristen Daniel Karfs.

77-åriga Dagny Asplund blev uppringd av teleoperatören Ringia i mars i år. Enligt Dagny utgav säljaren sig för att ringa från Telia och påstod att det gällde en rabattering av det befintliga abonnemanget. Istället byttes maken Stens privata teleabonnemang ut mot ett företagsabonnemang från Ringia. Någon ångerrätt fanns inte enligt bolaget, eftersom Dagny ägde skog och därmed var att betrakta som näringsidkare.

När paret Asplund vägrade betala stämdes de av Ringia i tingsrätten. Att anlita eget juridiskt ombud skulle kosta mer än vad tvisten rörde sig om, pengar som inte skulle gå att få tillbaka ens om de vann. Istället fick de hjälp av konsumentvägledningen i Östersund, som tipsade om möjligheten till KO-biträde.

- Vi bedömde att det fanns intressanta rättsfrågor i tvisten, säger Daniel Karfs på Konsumentverket. – Vi skrev en skrivelse där vi redogjorde för rättsläget som vi uppfattade det, om konsumenten ansågs vara näringsidkare eller ej. Enligt Karfs är det första gången biträde lämnats på det här sättet. – Med bakgrund av att det varit så många drabbade var vi tvungna att göra något.

Paret Asplund lämnade in skrivelsen till tingsrätten ett par dagar innan en muntlig förberedande förhandling hölls. Där deltog Ringias jurist, Nils Lansing från Law & Solution, över telefon. – Det hördes att han inte riktigt trodde på sin argumentation, berättar Sten Asplund för Knyt.se. Eftersom Asplunds inte var intresserade av att förlikas sattes en tid för huvudförhandling i början av december. Två dagar senare meddelade Ringia att stämningen dragits tillbaka. Dagny och Sten Asplund hade gott segrande ur en åtta månader lång tvist.

Om det beror på KO-skrivelsen vill Daniel Karfs inte sia om. Han säger dock att även andra äldre drabbade kan komma att få samma hjälp om de hör av sig.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson välkomnar möjligheten till KO-biträde, säger han till Knyt.se. – Den oklara rättsfrågan vill vi gärna få prövad för att få ett vägledande avgörande, även i överinstans. Visar det sig att konsumenten inte har det skydd vi förväntar oss enligt den nuvarande lagstiftningen kommer jag göra politikerna uppmärksamma på att en lagändring krävs.

Därför är de inte näringsidkare
Dagny Asplund påstods vara näringsidkare bara för att hon ägde lite skog. Konsumentverkets jurist höll inte med. I skrivelsen hänvisades bland annat till DM-nämndens (Etiska nämnden för direktmarknadsföring) praxis som säger att minst två kriterier ska vara uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara en aktiv näringsverksamhet:
1. Momsregistrering
2. Arbetsgivarregistrering
3.Har inregistrerad firma
4. Har f-skatt registrerad i momsfria branscher.

”Frågan huruvida en privatperson agerar i egenskap av näringsidkare eller inte måste dessutom avgöras med hänsyn till dennes avsikt”, skriver Konsumentverket. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet . Exempelvis ett teleabonnemang som bara används privat.

Dessutom, påpekar Konsumentverkets jurist, har Svea hovrätt nyligen kommit framtill att en inspelning av slutet på ett samtal inte kan sägas bevisa att ett avtal med den innebörd säljaren påstår verkligen har ingåtts. ”Detta betyder i praktiken att om du som konsument till exempel gör gällande att försäljarens inledande uppgifter (som alltså försäljaren inte har spelat in) varit oklara, vilseledande eller till och med direkt felaktiga ska dina uppgifter tillmätas betydelse vid bedömningen av tvisten.”

Enligt Konsumentverkets uppfattning var Dagny att betrakta som konsument, och har därmed ångerrätt. Eftersom hon inte fått information om ångerrätten från Ringia gäller den dessutom i ett helt år och inte bara i 14 dagars om vanligt. ”Om man kan anse att något avtal mellan dig och Ringia över huvud taget har ingåtts så ska du i alla fall ha rätt att ångra dig”, skriver Konsumentverket.

Skrivelsen avslutas med att Dagny uppmanas höra av sig igen om tingsrätten kommer till en annan slutsats än KO.

Läs mer om Ringia i Knyt.se:s granskning från mars i år >>

Kommentarsfunktionen är avstängd.