Du går nu igenom arkiven för biljett.

Vad händer om jag plankar?

1 december, 2016 i Konsumenträtt

Vad händer egentligen om jag har glömt min tåg- eller bussbiljett eller om jag medvetet plankar? Har en kontrollant rätt att hålla kvar mig eller kräva att jag visar legitimation? Den frågan svarar den ideella föreningen Juristresursen på i Ergo. Alla – inklusive kontrollanter – får gripa någon som har begått ett brott, om personen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. En kontrollant måste alltså kunna se att brottet begåtts. Detta medför viss problematik t.ex. vad gäller plankning på tåg eftersom brottet då anses begånget först när man åker med tåget utan giltig biljett. Det är inte i sig brottsligt att t.ex. hoppa över spärren på tunnelbanan eftersom det kan vara så att personen som hoppar över spärren faktiskt har en giltig biljett. Inte heller får en kontrollant gripa någon på ett tåg som uppger att de tappat bort sin biljett eller om denne bara vägrar visa sin biljett. När det gäller kollektivtrafiken får kontrollanter ta ut en tilläggsavgift av resenärer som inte kan visa giltig biljett. Någon tilläggsavgift får dock inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett är ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. Om någon vägrar lösa biljett eller betala tilläggsavgift och detta inte är ursäktligt får personen avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Att lägga på minnet är att avvisning i princip innebär att visa vägen ut. Det handlar alltså inte om ett tvångsmässigt avlägsnande, något som i sig kan utgöra brott. Kontrollanter är alltså begränsade i sin möjlighet att fysiskt kvarhålla eller avvisa en person som plankar. Inte heller inbegriper kontrollanternas befogenhet någon rätt att kräva legitimation eller kontaktuppgifter. Naturligtvis kan kontrollanterna fråga om detta, men det är frivilligt att svara och de kan inte tvinga dig att visa legitimation. Till artikeln >>