Du går nu igenom arkiven för Konsumenten i centrum.

Årets budget för konsumentpolitiken

14 januari, 2013 i Allmänt

Statsbudgeten för 2013 finns nu att läsa på regeringen.se. Området Konsumentpolitik får 196 miljoner kronor. Målet för konsumentpolitiken är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva val, skriver Regeringen och listar aktuella områden. Det handlar bland annat om att motverka överskuldsättning, se över konsumentskyddet vid finansiell rådgivning och införa ångerrätt vid gatuförsäljning. Till artikeln >>

Debatt: Rådgivning för konsumenter på lika villkor

5 november, 2012 i Allmänt

Det behövs ett tydligt statligt ansvar för konsumentrådgivningen, skriver politiker från miljönämnden i Helsingborg i HD, apropå utredningen ”Konsumenten i centrum” om framtidens konsumentstöd. Syftet är gott men Helsingborgs stad upplever inte att förslaget som presenterats möjliggör de förbättringar som efterfrågats, konstaterar de. En statlig konsumentrådgivning där rådgivarna är placerade i kommunerna tror vi vore det bästa alternativet, menar de och pekar på Finland. Till artikeln >>

640.000 svenskar utan konsumentstöd

29 oktober, 2012 i Allmänt

Antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning har minskat de senaste åren. I dag saknar över en halv miljon svenskar konsumentstöd, skriver SVT nyheter. Nu utreder regeringen ett förslag på en rikstäckande konsumentupplysning, via internet och telefon. Risken är dock att många kommuner lägger ned det frivilliga kommunala konsumentarbetet. I sitt remissvar till utredningen skriver tex Stockholms stad att de med den nya lösningen skulle kunna tänka sig att avskaffa sin konsumentvägledning. Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson tycker inte att en central konsumentupplysning ska ses som en ersättning till kommunens rådgivning. – Därför utredaren är väldigt tydlig med att det är viktigt att det är en helhetslösning och att kommunerna fortfarande är navet i den här verksamheten, säger han. Till artikeln >>

Remissvar från Sveriges Annonsörer

22 oktober, 2012 i Allmänt

En särskild utredning, tillsatt av regeringen, har gjort en genomgång av konsumentstödet och konstaterar bland annat att konsumentstödet skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i. Som remissinstans har Sveriges Annonsörer tagit del av utredningen, skriver organisationen. I sitt svar skriver de bland annat att de ställer sig positiv till förslaget om en elektronisk informationstjänst. ”Dock belyser Sveriges Annonsörer i remissvaret att man dels måste tillse att resurser finns för att underhålla tjänsten och dels att även fortsättningsvis tillhandahålla information på ett mer traditionellt sätt för de konsumenter som önskar detta”. Till artikeln >>

Remissvar från Svensk Handel

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Handel välkomnar att konsumenternas tillgång till rådgivning i konsumenträttsliga frågor återigen utretts. Det skriver organisationen om sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. ”Utredningens förslag visar på en ambitionshöjning gällande konsumentstödet och ställer sig försiktigt positiv till förslaget. Dock anser Svensk Handel att ett antal grundläggande frågor står obesvarade varför förslaget behöver kompletteras med en tydlig samsyn om den kommunala verksamhetens uppdrag, omfattning och finansiering, innan det kan tillstyrkas”. Till artikeln >>

Remissvar från Svensk Försäkring

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Försäkrings remissvar på betänkandet från den statliga utredningen om framtidens stöd till konsumenter understryker behovet av att nyansera bilden av vilken information som konsumenten behöver. Det skriver försäkringsföretagens branschorganisation i ett pressmeddelande. De framhåller att det är viktigt att bistå konsumenten med olika slags stöd också innan han eller hon ska välja en viss produkt. ”Svensk Försäkring är positiv till utredningsförslaget att inrätta en ingång till all den konsumentinformation som finns att tillgå. Konsumenternas försäkringsbyrå och Min Pension lyfts fram som goda exempel på konsumentinformation.” Till artikeln >>

Remissvar från Naturvårdsverket

16 oktober, 2012 i Allmänt, Miljö

Naturvårdsverket har yttrat sig över miljöaspekterna i betänkandet Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43). I den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen betonades att det krävs en hållbar konsumtion för att miljömålen ska nås. Vi välkomnar därför ökade satsningar på information till konsumenter om konsumtionens miljöpåverkan, skriver verket. Däremot instämmer de inte i de förslag till utformning av insatser som utredningen lägger fram. Bland annat är förslaget om verkets roll otydligt, menar verket. Till artikeln >>

Remissvar från Sveriges Konsumenter

16 oktober, 2012 i Allmänt

Sveriges Konsumenter har nu lämnat sitt remissvar till utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. Man börjar med att konstatera att fortsätta som hittills utan att något görs inte är acceptabelt – även om man riktar kritik mot utredningens förslag. Den största oron gäller avsnittet om direktvägledning åt konsumenter, där risken för kommunala neddragningar är överhängande. Dessutom skulle 25 nya tjänster för en central vägledning vara en orimlig underdimensionering. ”Huvudinvändningen mot utredningens förslag är att det är en omodern form med en övertro på en statlig myndighet som utförare. Det finns gott om exempel på väl fungerande verksamhet ute i kommunerna som utredningen borde ha tittat närmare på och tagit lärdom av”, konstaterar organisationen. Till artikeln >>

Remissvar: Samlat konsumentstöd bra för konsumenterna

16 oktober, 2012 i Allmänt

Ingen marknad kan fungera väl utan aktiva kunder. Ett samlat konsumentstöd underlättar konsumenternas möjlighet att söka information och göra rationella val vid köp av varor och tjänster. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissyttrande över utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd, skriver verket. Förslaget om en konsumentportal i statlig regi lades fram i en rapport från Konkurrensverket 2009, som nu gör tummen upp för utredningens huvudförslag om ett samlat konsumentstöd för oberoende konsumentinformation. Till artikeln >>

Remissvar från Konsumentvägledarnas Förening

16 oktober, 2012 i Allmänt

Utredningen Konsumenten i Centrum föreslår ett centraliserat och mer förstatligat konsumentstöd. Fel väg, menar Konsumentvägledarnas förening. – Risken är stor att landets konsumenter kommer att erbjudas ett lika dåligt stöd, inte ett lika bra, säger föreningens ordförande Annika Wilow Sundh i ett pressmeddelande. Risken är mycket stor att kommunerna tar den nationella rådgivningen som anledning för att avveckla den egna verksamheten, menar föreningen. De föreslagna 25 tjänsterna på Konsumentverket räcker inte långt, mot dagens 135 heltidstjänster ute i landet. Avvecklas stödet i kommunerna, kommer den nationella supporten fallera. – Styrkan hos det lokala konsumentstödet är att det finns nära medborgarna och enkelt kan både förebygga och lösa konsumentproblem, säger Annika Wilow Sundh.