Du går nu igenom arkiven för Malin Fredholm.

Skuldsatta missar ränteavdrag

26 december, 2015 i Ekonomi

Lars Bryner är god man för en person med stora skulder som drivs in av ett dussintal olika inkassobolag. Bara ett av bolagen lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket så att personen får ränteavdrag på 30 procent, skriver ST. Lars Bryner har ringt runt till tio av inkassobolagen och fick svaret hos nio av dem att de inte behövde lämna kontrolluppgifter. – Om ett bolag på uppdrag av annan bara inkasserar pengarna åt denne, behöver bolaget inte lämna uppgifter till oss, säger rättsliga experten Marie Louise Harling på Skatteverket. Däremot ska factoringbolag, som köper fordringar från andra, göra det. – Alla räntor är avdragsgilla, men det är säkert många som tror att uppgifterna lämnas till Skatteverket och ränteavdraget sker automatiskt, säger Lars Bryner, som nu ska begära omprövning av deklarationer flera år bakåt. Till artikeln >>

Inkassobolagen har inte koll på sin indrivning mot unga

14 november, 2014 i Ekonomi

Datainspektionen är nu klar med en granskning av tio inkassobolag och kan konstatera att det finns allvarliga brister i deras hantering av fordringar mot barn och unga, skriver myndigheten. Bristerna är bland annat icke fungerande rutiner för att fånga upp fordringar mot personer som var under 18 år då skulden uppkom. Bristande kontroll av att det finns laglig grund för en sådan fordran innan indrivningsåtgärder vidtas. Otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för skuldsättning av barn och unga. Flera av de granskade bolagen förbättrar nu sina rutiner för att fånga upp inkassoärenden som rör unga för att kunna avsluta de ärendena eller för att kontrollera att det verkligen finns laglig grund för fordran. Till artikeln >>

Inkassobolag måste specificera kostnader tydligare

19 september, 2014 i Ekonomi

Datainspektionen kräver att några av landets största inkassobolag tydligare specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala, skriver myndigheten. Både 2010 och 2012 konstaterade Datainspektionen att inkassobolagens krav för fordringar som rör tele-, TV- och Internetavgifter var för otydliga. Myndigheten riktade även kritik mot bolagen för att de inte tydligt specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala. Kostnader för själva inkassokravet och en eventuell betalningspåminnelse men också faktureringsavgifter och andra administrativa avgifter ska redovisas var för sig i inkassokravet. – I årets uppföljande granskning ser vi att de tidigare bristerna i hur bolagen specificerar sina kostnader till stor del kvarstår, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm. Intrum Justitia, Lindorff, Svea Inkasso och Transcom måste nu specificera kostnaderna tydligare. Till artikeln >>

Stora brister i hur elbolag driver in obetalda räkningar

17 februari, 2014 i Konsumenträtt

Datainspektionen riktar omfattande kritik mot elbolagens sätt att driva in skulder från elkunder som inte betalat sina räkningar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Granskningen omfattar företag som själva driver in obetalda fordringar, det vill säga inte anlitar inkassobolag för indrivningen, och i den rapport som Datainspektionen tagit fram framkommer det bland annat att det är bristande kontroll av förutsättningarna för att stänga av elen, hot om att koppla in sociala myndigheter och ogiltiga villkor i kundernas amorteringsplaner. Bland annat kritiseras Vattenfall. För att ett elbolag ska kunna stänga av elen till en kund krävs att kunden begått ett avtalsbrott som är ”väsentligt” enligt ellagen men många gånger görs inte någon bedömning alls. Till pressmeddelandet >> Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi, uppmanar dess medlemsbolag ”att läsa rapporten och ta till sig den information som finns däri”. Läs mer >>