Du går nu igenom arkiven för remiss.

Var med och förbättra KRAVs regler

4 februari, 2014 i Livsmedel

KRAV håller på att utarbeta nya regler och i vissa fall förtydliganden av existerande regler för KRAV-certifierad produktion. Flera arbetsgrupper har under föregående år tagit fram underlag till nya regler som nu är ute på remiss. Alla kan tycka till, skriver organisationen i ett pressmeddelande. De nya reglerna säger bland annat att alla företag med KRAV-certifierad produktion ska gå över till avtal med grön el. Reglerna ska bli färdiga till sommaren för att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Till pressmeddelandet >>

Rättvisare regler vid förtidslösen av bostadslån

17 juni, 2013 i Ekonomi

När en låntagare vill säga upp ett bundet bostadslån i förtid har långivaren rätt att ta ut en ersättning. Den nuvarande metoden för att räkna ut ersättningens storlek har kritiserats eftersom den ofta blir hög och därmed kan försvåra bankbyte för konsumenter. I en departementspromemoria föreslås en ändring av beräkningsmetoden för att skapa förutsättningar för en mer rättvis ersättning, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. – Förslaget innebär en mer konsumentvänlig modell som ändå leder till ett balanserat utfall för bankerna. Modellen syftar till förutsägbarhet och transparens för bolånetagarna, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Till artikeln >>

PTS vill ha tydligare avtal för telefoni och bredband

23 januari, 2013 i Tele- och internet

Operatörerna måste bli bättre på att förklara för konsumenterna vad som verkligen ingår när man köper telefoni och bredband. Det måste vara enkelt att se vad som ingår i ett avtal, och hur det fungerar, till exempel vilken hastighet man kan få eller om man kan använda internettelefoni. PTS har nu skickat förslag till nya regler på remiss, skriver myndigheten. Till artikeln >>

Debatt: Rådgivning för konsumenter på lika villkor

5 november, 2012 i Allmänt

Det behövs ett tydligt statligt ansvar för konsumentrådgivningen, skriver politiker från miljönämnden i Helsingborg i HD, apropå utredningen ”Konsumenten i centrum” om framtidens konsumentstöd. Syftet är gott men Helsingborgs stad upplever inte att förslaget som presenterats möjliggör de förbättringar som efterfrågats, konstaterar de. En statlig konsumentrådgivning där rådgivarna är placerade i kommunerna tror vi vore det bästa alternativet, menar de och pekar på Finland. Till artikeln >>

640.000 svenskar utan konsumentstöd

29 oktober, 2012 i Allmänt

Antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning har minskat de senaste åren. I dag saknar över en halv miljon svenskar konsumentstöd, skriver SVT nyheter. Nu utreder regeringen ett förslag på en rikstäckande konsumentupplysning, via internet och telefon. Risken är dock att många kommuner lägger ned det frivilliga kommunala konsumentarbetet. I sitt remissvar till utredningen skriver tex Stockholms stad att de med den nya lösningen skulle kunna tänka sig att avskaffa sin konsumentvägledning. Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson tycker inte att en central konsumentupplysning ska ses som en ersättning till kommunens rådgivning. – Därför utredaren är väldigt tydlig med att det är viktigt att det är en helhetslösning och att kommunerna fortfarande är navet i den här verksamheten, säger han. Till artikeln >>

Remissvar från Sveriges Annonsörer

22 oktober, 2012 i Allmänt

En särskild utredning, tillsatt av regeringen, har gjort en genomgång av konsumentstödet och konstaterar bland annat att konsumentstödet skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i. Som remissinstans har Sveriges Annonsörer tagit del av utredningen, skriver organisationen. I sitt svar skriver de bland annat att de ställer sig positiv till förslaget om en elektronisk informationstjänst. ”Dock belyser Sveriges Annonsörer i remissvaret att man dels måste tillse att resurser finns för att underhålla tjänsten och dels att även fortsättningsvis tillhandahålla information på ett mer traditionellt sätt för de konsumenter som önskar detta”. Till artikeln >>

Remissvar från Svensk Handel

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Handel välkomnar att konsumenternas tillgång till rådgivning i konsumenträttsliga frågor återigen utretts. Det skriver organisationen om sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. ”Utredningens förslag visar på en ambitionshöjning gällande konsumentstödet och ställer sig försiktigt positiv till förslaget. Dock anser Svensk Handel att ett antal grundläggande frågor står obesvarade varför förslaget behöver kompletteras med en tydlig samsyn om den kommunala verksamhetens uppdrag, omfattning och finansiering, innan det kan tillstyrkas”. Till artikeln >>

Remissvar från Svensk Försäkring

22 oktober, 2012 i Allmänt

Svensk Försäkrings remissvar på betänkandet från den statliga utredningen om framtidens stöd till konsumenter understryker behovet av att nyansera bilden av vilken information som konsumenten behöver. Det skriver försäkringsföretagens branschorganisation i ett pressmeddelande. De framhåller att det är viktigt att bistå konsumenten med olika slags stöd också innan han eller hon ska välja en viss produkt. ”Svensk Försäkring är positiv till utredningsförslaget att inrätta en ingång till all den konsumentinformation som finns att tillgå. Konsumenternas försäkringsbyrå och Min Pension lyfts fram som goda exempel på konsumentinformation.” Till artikeln >>

Remissvar från Naturvårdsverket

16 oktober, 2012 i Allmänt, Miljö

Naturvårdsverket har yttrat sig över miljöaspekterna i betänkandet Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43). I den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen betonades att det krävs en hållbar konsumtion för att miljömålen ska nås. Vi välkomnar därför ökade satsningar på information till konsumenter om konsumtionens miljöpåverkan, skriver verket. Däremot instämmer de inte i de förslag till utformning av insatser som utredningen lägger fram. Bland annat är förslaget om verkets roll otydligt, menar verket. Till artikeln >>

Remissvar från Sveriges Konsumenter

16 oktober, 2012 i Allmänt

Sveriges Konsumenter har nu lämnat sitt remissvar till utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. Man börjar med att konstatera att fortsätta som hittills utan att något görs inte är acceptabelt – även om man riktar kritik mot utredningens förslag. Den största oron gäller avsnittet om direktvägledning åt konsumenter, där risken för kommunala neddragningar är överhängande. Dessutom skulle 25 nya tjänster för en central vägledning vara en orimlig underdimensionering. ”Huvudinvändningen mot utredningens förslag är att det är en omodern form med en övertro på en statlig myndighet som utförare. Det finns gott om exempel på väl fungerande verksamhet ute i kommunerna som utredningen borde ha tittat närmare på och tagit lärdom av”, konstaterar organisationen. Till artikeln >>