Du går nu igenom arkiven för remissvar.

Remissvar från Naturvårdsverket

16 oktober, 2012 i Allmänt, Miljö

Naturvårdsverket har yttrat sig över miljöaspekterna i betänkandet Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43). I den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen betonades att det krävs en hållbar konsumtion för att miljömålen ska nås. Vi välkomnar därför ökade satsningar på information till konsumenter om konsumtionens miljöpåverkan, skriver verket. Däremot instämmer de inte i de förslag till utformning av insatser som utredningen lägger fram. Bland annat är förslaget om verkets roll otydligt, menar verket. Till artikeln >>

Remissvar från Sveriges Konsumenter

16 oktober, 2012 i Allmänt

Sveriges Konsumenter har nu lämnat sitt remissvar till utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. Man börjar med att konstatera att fortsätta som hittills utan att något görs inte är acceptabelt – även om man riktar kritik mot utredningens förslag. Den största oron gäller avsnittet om direktvägledning åt konsumenter, där risken för kommunala neddragningar är överhängande. Dessutom skulle 25 nya tjänster för en central vägledning vara en orimlig underdimensionering. ”Huvudinvändningen mot utredningens förslag är att det är en omodern form med en övertro på en statlig myndighet som utförare. Det finns gott om exempel på väl fungerande verksamhet ute i kommunerna som utredningen borde ha tittat närmare på och tagit lärdom av”, konstaterar organisationen. Till artikeln >>

Remissvar: Samlat konsumentstöd bra för konsumenterna

16 oktober, 2012 i Allmänt

Ingen marknad kan fungera väl utan aktiva kunder. Ett samlat konsumentstöd underlättar konsumenternas möjlighet att söka information och göra rationella val vid köp av varor och tjänster. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissyttrande över utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd, skriver verket. Förslaget om en konsumentportal i statlig regi lades fram i en rapport från Konkurrensverket 2009, som nu gör tummen upp för utredningens huvudförslag om ett samlat konsumentstöd för oberoende konsumentinformation. Till artikeln >>

Remissvar från Konsumentvägledarnas Förening

16 oktober, 2012 i Allmänt

Utredningen Konsumenten i Centrum föreslår ett centraliserat och mer förstatligat konsumentstöd. Fel väg, menar Konsumentvägledarnas förening. – Risken är stor att landets konsumenter kommer att erbjudas ett lika dåligt stöd, inte ett lika bra, säger föreningens ordförande Annika Wilow Sundh i ett pressmeddelande. Risken är mycket stor att kommunerna tar den nationella rådgivningen som anledning för att avveckla den egna verksamheten, menar föreningen. De föreslagna 25 tjänsterna på Konsumentverket räcker inte långt, mot dagens 135 heltidstjänster ute i landet. Avvecklas stödet i kommunerna, kommer den nationella supporten fallera. – Styrkan hos det lokala konsumentstödet är att det finns nära medborgarna och enkelt kan både förebygga och lösa konsumentproblem, säger Annika Wilow Sundh.

Ljungby ger konsumentvägledarna stöd i remissvar

9 oktober, 2012 i Allmänt

Ljungby är en av 40 kommuner som tillfrågats om att lämna remissvar på utredningen ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd”. Katarina Koch på Konsument Södra Småland säger till Knyt.se att kommunen helt ställer sig bakom förslaget på remissvar de skrivit. ”Utredarens förslag skulle leda till stora negativa konsekvenser för den enskilde konsumenten”, slår de fast. ”Ljungby kommun anser att utredningen bygger på att KVL ska ta det största ansvaret för det förebyggande arbetet, samt för den mer djupgående rådgivningen. Faran är uppenbar att ännu fler kommuner kommer att välja att dra ner eller helt lägga ner verksamheten då man kan peka på att ett centraliserat konsumentstöd finns istället. Då faller utredningens kärnfråga att det framtida konsumentstödet ska vara likvärdigt.” Istället föreslår Ljungby kommun att de kommunala vägledarna skulle få del av det statliga stödet, och att de föreslagna tjänsterna i en central rådgivning istället portioneras ut på olika vägledningar i landet.

BO-svar på konsumentstödsutredning

9 oktober, 2012 i Allmänt

Barnombudsmannen har lämnat sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. BO vill bland annat att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp i ett framtida konsumentstöd, vilket också ska göras explicit i Konsumentverkets riktlinjer. Information ska anpassas för barn och unga. Det är av stor vikt att det kommunala arbetet med konsumentstöd fortlöper parallellt med den nya nationella rådgivningstjänsten, och inte minst att det kommunala förebyggande arbetet via skolor fortgår. Till artikeln >>

Konsumentverkets remissvar på utredning

5 oktober, 2012 i Allmänt, Konsumenträtt

Helheten, summan av delarna, är styrkan i utredning Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. Det konstaterar Konsumentverkets generaldirektör/KO Gunnar Larsson i det remissyttrande som i går skickades till Justitiedepartementet, skriver verket. Gunnar Larsson är positiv till förslaget om en ny heltäckande webbplats och en nationell direktvägledningstjänst. Han är mycket tydlig i fråga om vikten av att bibehålla den lokala konsumentvägledningen på en hög nivå, och varnar för att använda införandet av en nationell rådgivning som ett argument för att skära ner den lokala verksamheten. – Tänker man så gör man sig själv en otjänst. Tanken är att den lokala och centrala verksamheten ska komplettera varandra, därav utredarens fokus på uppsökande och förebyggande arbete på kommunal nivå. Till artikeln >>